Das Tenchin Ryaku no Maki besteht aus insgesamt drei Teilen.:

dem Ten Ryaku no Maki (Strategien des Himmels), dem Chi Ryaku no Maki (Strategien der Erde) und den Jin Ryaku no Maki (Strategien des Menschen).

Nur die perfekte Beherrschung der Kihon (Grundlagen/techniken) ermöglicht es, die Gesamtheit der neun verschiedenen Schulen (Ryu) zu erfassen.

地略の巻

KERI KATA JUROPPO

Sokuyakuken
Omote Sokuyakuken
Sokuyaku Haraiken
Namae Ushiro Kata Tenchiji Keri
Koho Keri
Uma Keri
Kata Ashi Tobi Keri

Sokugyaku Keri
Sokuyaku Suhei Ken
Sokuho Keri
Koken
Kagi Koho Keri
Sokki Henten Ken
Ryu Ashi Keri
Suuo Sokuyaku Ken

KERI NI TAISURO UKE KERI
Keri Kudaki
Kyoto
Suku Dori
Ashi Gari

Taihen
Ashi Omotegyaku Dori
Keri kudaki
Keri no Taidori

Tsure Yuki
Ashi Ori
Taiken

KEN NO TAISUKAI TO INASHIGATA
Henkaken
Itami Dori
Ken Nagashi

Itami Uchi
Henka Keri
Tedama Dori

Tsukami Dori
Kogeri Henka
Kudaki

ASHIURA
Ashirau Ipponme
Ashirau Sanbonme

Ashirau Nihonme
Ashirau Yonhonme

HAJUTSU NO HO
Tehodoki
Taihodori
Oyo Waza
Happo Keri Waza

GYAKUGI
Aite to Kumu Gamae

Omote Kote Gyaku
Musha Dori

Ura Gyaku
Muso Dori

Take Ori
Hon Gyaku
Ogyaku to Henka

RYU SUI IKI
Tomoe Nage
Tachi Nage
Yoko Nagare
Te Makura
Kuruma

SHIME WAZA
Gyaku Jime
Eri Jime
Sankaku Ashi Jime

Honjime
Mimijime
Dojime

Sankakujime
Itamijime
Koroshi Jime