Gyokko Ryu (Koshijutsu) – Schule des mit Juwelen geschmückten Tigers – der älteste Stil, vermutlich schon um 618 n. Chr. in China gegründet

玉虎流骨指術

SANSHIN NO KATA

1.Chi
2.Sui
3.Ka
4.Fu
5.Ku

TAIHENJUTSU MUTODORI GATA
6.Hira
7.Ichimonji
8.Jumonji

KIKATA
9.Migi Ichimonji
10.Hidari Ichimonji
11.Migi Hicho
12.Hidari Hicho
13.Jumonji

TORITE KIHON GATA
14.Sono 1
15.Sono 10

JO RYAKU
16.Koku
17.Renyo
18.Danshu
19.Danshi
20.Gyakuri
21.Keo
22.Hanebi
23.Keto
24.Yubi Kudaki
25.Ketsumyaku
26.Sakketsu
27.Taiken

CHU RYAKU
28.Ujaku
29.Seito
30.Dashin
31.Koraku
32.Hosen
33.Ko
34.Shien
34.Horaku

GE RYAKU NO MAKI
35.Shunu
36.Shunsoku
37.Ichigeki
38.Kaisoku
39.Koryaku
40.Iaifu
41.Chingan
42.Fumo