Koto Ryu (Koppojutsu) – Die Schule des den Tiger niederschlagens – vermutlich von China über Korea gekommen, spezialisiert auf harte Schläge mit den Fingern auf die Nervenzentren

虎倒流骨法術

KURAI DORI NO KOHO

1.Migi Seigan
2.Hadari Seigan
4.Hira Ichimonji
5.Hoko no Kamae
6.Bobi no Kamae

SHODEN KATA
7.Yokuto
8.Ogyaku
9.Koyoku
10.Shuto
11.Hosuku
12.Hoteki
13.Setto
14.Keto
15.Sakugeki
16.Batsugi
17.Tangeki
18.Shato
19.Shihaku
20.Kiyogi
21.Kakko
22.Uranami
23.Tenchi
24.Katamaki

CHUDEN KATA
25.Hida
26.Hisaku
27.Hicho
28.Hito
29.Kappi
30.Monpi
31.Suito
32.Gohi
33.Hetsubi
34.Tekigaeshi
35.Koto
36.Kakuhi

OKUDEN KATA
37.Santo
38.Santo
39.Koto
40.Shinsen
41.Konpi
42.Josetsu
43.Sosetsu
44.Soto
45.Koki
46.Kokihidariwaza
47.Kimon
48.Ransetsu
49.Ransetsu Hidari Waza
50.Urakimon

KAIDEN KATA
51.Goshin
52.Ichinen
53.Katsugan