Kukishinden Ryu (Happo Hikenjutsu)

Die Schule der neun Dämonengötter – entstanden aus dem Kukishin Ryu

神伝不動流打拳体術

GOHO NO KAMAE

1.-Hira no Kamae
2.-Hira Ichimonji no Kamae
3.-Seigan no Kamae
4.-Katate Hicho no Kamae
5.-Kosei no Kamae

TEWAZA KATA
6.-Omote Gyaku Dori
7.-Ura Gyaku Dori
8.-Shuto
9.-Chinken
10.-Suiken
11.-Koken
12.-Oken
13.-Koken
14.-Ryuken
15.-Gosha Kudaki
16.-Muso Dori
17.-Bassoku
18.-Sekisoku

TORIGATA NO DAIJI
19.-Gyaku Kote
20.-Ura Gyaku
21.-Musha Ude
22.-Ude Gyaku
23.-Gyaku Ura
24.-Ogyaku
25.-Gyaku Washi
26.-Oni Kudaki
27.-Ura Oni Kudaki
28.-Tsuru no Ashi Ura
28.-Tsuru no Ashi Omote
29.-Ume Kudaki
30.-Uchi Kake

Achtung : Saho wird Kuden überliefert.

SHODEN NO KATA
31.-Seion
32.-Uyoko
33.-Yume Otoshi
34.-Suiyoku
35.-Suisha
36.-Kubiwa
37.-Hosetsu
38.-Iso Arashi
39.-Yanagi Ore
40.-Fubuki
41.-Kataho
42.-Tatsumaki

CHUDEN KATA
43.-Arakoma
44.-Kasoku
45.-Chikusei
46.-Yume Makura
47.-Suso Sabaki
48.-Iso Gaeshi
49.-Kaze Harai
50-Kuruma Dori
51.-Kimon
52.-Ura Kimon
53.-Ukimo
54.-Ranfu

OKUDEN KATA
55.-Fu Un
56.-Sagi
57.-Kaeshi Waza
58.-Oni Otoshi
59.-Iwa Kudaki
60-Yuki Taoshi
61.-Go Taoshi
62.-Dofu
63.-Oni Kudaki
64.-Ryufu
65.-Tachi Uchi
66.-Hane Taoshi
67.-Soden Yarushi