Shinden Fudo Ryu (Dakentaijutsu) – Die Schule des Unbewegten Herzens – Mitte des 12. Jahrhundert gegründet und eng mit der Natur verbunden

神傳不動流打拳体術

TEN NO KATA (IKKEN HASSO)

1.-Nichigeki
2.-Gekkan
3.-Fubi
4.-Uryu
5.-Hibari
6.-Setsuyaku
7.-Musan
8.-Karai

Achtung
Hier fehlt in vielen Schulen
Ura Gata Ichi = Hidari Waza ( Links )
Ura Gata Ni = Hidari Waza ( Rechts)

CHI NO KATA (BIKEN ISSHU)
9.-Riken
10.-Shinken
11.-Raiken
12.-Henkyo
13.-Issen
14.-Akuken
15.-Kenkon
16.-Suiryu

SHIZEN SHIGOKU NO KATA
17.-Tainagashi
18.-Kobushinagashi
19.-Fubatsu
20-Ryotegake
21.-Kasasagi
22.-Suzu Otoshi
23.-Kasumi Otoshi
24.-Roto
25.-Fudo
26.-Ugari
27.-Fukan
28.-Shizen