Takagi Yoshin Ryu (Jutaijutsu) – Die Schule des Hoher Baum-Weide-Geist – die Philosophie ist die Nachgiebigkeit (Eine Weide ist flexibel, aber ein hoher Baum ist zerbrechlich)

So lautet seit jeher der oberste Grundsatz der Tagaki Yoshin Ryu. Er verdeutlicht den besonderen Jutaijutsu Aspekt der Schule  und beruht auf dem Nichtwiderstand gegen einen Angriff und das Gleichgewichtbrechen des Gegners unter Ausnutzung seiner eigenenAngriffskraft.

 

„Eine Weide ist biegsam, aber ein hoher Baum ist zerbrechlich.“

Aber heute bekannter als:

„Da der Bambus geschmeidig ist, fürchtet er nicht den Sturm.“

高木揚心流柔体術

OMOTE KATA

1.Kasumi Dori
2.Do Gaeshi
3.Karami Dori
4.Kyoto
5.Katamune Dori
6.Ryomuna Dori
7.Oikake Dori
8.Kaigo Kudaki
9.Yukichigai
10.Yuigyaku
11.Ransho
12.Ken Nagashi
13.Hiza Guruma

URA KATA

14.Suigetsu
15.Gyaku Ude
16.Ude Ori

ERI JIME KATA

17.Hon Jime
18.Gyaki Jime
19.Ude Jime
20.Itteki Jime
21.Itami Jime
22.Oshi Jime
23.Gyaku Osae Jime
24.Suwari Jimi

SABAKI KATA

25.Katamune Dori
26.Ryomune Dori
27.Onikudaki
28.Seoi Gakari
29.Koshinagegakari
30.Ude Ori
31.Gyakute Nage
32.Kimon Nage
33.Ate Nage
34.Kocho Dori

TAI NO KATA

35.Koshi Guruma
36.Yotsude
37.Yotsude Kuzushi
38.Keito
39.Koshi Ore
40.Koshi Nagare
41.Komoi Gaeshi
42.Ryote Gake
43.Mizu Nagare
44.Yuki Yanagi
45.Echigo Kuzushi
46.Kasasagi
47.Hyotsui
48.Tsuts Garami
49.Taki Otoshi

MUTO DORI KATA ( MUTO DORI JUJIRON)

50.Kenja Dori
51.Ichimonji
52.Tsuka Otoshi
53.Muku Dori
54.Mawashi Dori
55.Ushiro Dori
56.Shizumi Dori

DAISHO SABAKI KATA

57.Tsuka Kudaki
58.Hiki Dori
59.Iri Dori
60.Rangaku
61.Sukui Dori
62.Masubone
63.Ushiho Gaeshi
64.Kake Otoshi
65.Kote Dome
66.Yoko Gatana
67.Kuruma Nage
68.Yotsude Gatana
69.Yaiba Musubi
70.Sukashi Dori

SHIRABE KATA

71.Ryufuku
72.Ume Haki
73.Kuruma Gaeshi
74.Ten Gaeshi
75.Heito
76.Nagare Dori
77.Uchi Harai

MOGURI KATA

78.Gokuraku Otoshi
79.Jigoku Dori
80.Tama Kudaki
81.Hicho Dori
82.Onibuse
83.Inazuma Dori
84.Mizutori
85.Kuru Yuki
86.Tai Otoshi
87.Moguri Dori
89.Moguri Nage