Das Tenchin Ryaku no Maki besteht aus insgesamt drei Teilen.:

dem Ten Ryaku no Maki (Strategien des Himmels), dem Chi Ryaku no Maki (Strategien der Erde) und den Jin Ryaku no Maki (Strategien des Menschen).

Nur die perfekte Beherrschung der Kihon (Grundlagen/techniken) ermöglicht es, die Gesamtheit der neun verschiedenen Schulen (Ryu) zu erfassen.

天略の巻

Junan Undo to Kokyuho

Anza
Kaiza Ichi
Choza
Kaiza Ni
Enza

Kokyuho
Shomen Kokyuho
Sayu Shinkokyu

TAIHENJUTSU SANPEN ICHIRYU
Kaiten to kaeshi
Zenpo Kaiten Roppo
Ryote
Katate
Mute
Hicho
Kuten
Shizen

Shiho Tenchi Tobi
Migi
Hidari
Mae
Ushiro
Ten
Chi

Zenpo Ukemi Roppo
Ryoteza
Katateza
Ryote Tachi
Katate Tachi
Zenpo Ukemi to Keri
Sayu Yokonagashi Zenpo Ukemi

Sokuho Kaiten Roppo
Ryote
Katate
Mute
Hicho
Oten
Shizen

Yoko Nagare Roppo
Ryote Tachi
Katate Tachi
Mute Tachi
Tomoe
Kuruma
Shizen

Ushiro Kaiten Roppo
Ryote
Katate
Mute
Hicho
Bakuten
Shizen

Ushiro Nagare Roppo
Ryote Tachi
Katate Tachi
Mute Tate
Tomoe
Kuruma Shizen

Shiho Tenchi Tobi
Migi
Hidari
Mae
Ushiro
Ten
Chi

Ukenagashi
Tsuki Taisuru Ukemi
Jodan Ukemi
Chudan Ukemi
Gedan Ukemi

Keri Taisuru Ukemi Kata
Jodan Ukemi
Chudan Ukemi
Gedan Ukemi

Sabaki Kata
Mae
Ushiro
Naname mae migi
Naname ushiro hidari
Migi
Hidari
Naname Ushiro Migi
Naname Mae Hidari

Hiken Juroppo
Kikakuken
Shishiken
Shihanken
Sokkiken
Shukiken
Shitanken
Koppoken
Sokugyakuken
Fudoken
Shakoken
Happaken
Taiken
Kitenken
Shitoken
Sokugyakuken
Kiken

Sanshin no Kata
Chi
Sui
Ka
Fu
Ku

Kihon Happo no Kata
Kosshi Kihon Sanpo

Ichimonji
Hicho
Jumonji

Torite Kihon Goho
Omotd Kote Gyaku Taoshi
Omote Kote Ken Sabaki Kata
Ura Kote Gyaku Dori Taoshi
Ude Jime Ashi Ori Kata ( Musha Dori)
Ganseki Nage

Taihenjutsu Mutodori Kata
Hira
Ichimonji
Jumonji