Togakure Ryu (Ninpo) – Die Schule der verborgenen Tür – eine Ninja-Ryu, gegründet von Daisuke Togakure und nun fast schon eintausend Jahre alt

戸隠流忍法体術

1.Kaeshi Dori
2.Ken Nagare
3.Ichimonji no Kamae
4.Itto Dori
5.Yoko Keri
6.Itto Giri

SHINOBI KAESHI KATA
7.-Shige Gaeshi
8.-Shige Tori
9.-Sora Tobi
10.-Yoko Nagare
11.-Ushiro Nagare

HIDEN KATA
12.-Chu Gaeri
13.-Yoko Gaeri
14.-Tobi Chigai
15.-Itto Nage
16.-Teppan Nage
17.-Kiri Gaeshi
18.-Sutemi

SANTO TONKO NO KATA
19.-Kata Ude Tonso Kata
20.-Sayu Tonso Kata
21.-Kubisugi Tonso Kata
22.-Atekomi Tonso Kata
23.-Kote Uchi Tonso Kata
24.-Migi Uchi Tonso Kata
25.-Sayu Kumogakure Kata
26.-Kosei no Kata
28.-Happo Kirigakure Kata

Togakure Ryu Ninpo Taijutsu Chuden Gata